LVU, LVM OCH LPT

LVU, LVM och LPT

Vård enligt LVU

För barn kan det bli aktuellt med vård enligt LVU om socialtjänsten anser att barnet lever i en dålig uppväxtmiljö, t.ex. med föräldrar som har missbruksproblem, som utsätter barnet för misshandel eller som tar ett bristfälligt ansvar för barnet på ett sätt som gör att barnets utveckling kommer till skada. Det kan också bli aktuellt med vård enligt LVU för ett barn som på grund av sitt beteende riskerar att utsätta sig för skada under uppväxten, t.ex. genom missbruk.

Det saknas behov av vård enligt LVU om vård kan ske på frivillig väg, med andra ord om föräldrar eller barn går med på den vård som socialnämnden anser är nödvändig. Om det finns anledning att tro att vård inte kan ske på frivillig väg, t.ex. om det kan befaras att det inte går att lita på förälderns samtycke till socialnämndens vårdplan, kan det finnas skäl för att vården skall ske enligt LVU.

 

Kontakta advokatbyrån


Advokat Carl Fredrik Öqvist åtar sig ärenden om tvångsomhändertagande enligt LVU, LVM och LPT samt ärenden om ersättning vid personskada (särskilt trafikskador). Advokat Carl Fredrik Öqvist har också god kunskap om vilka möjligheter som finns att beviljas rättsskydd och rättshjälp.Advokat Carl Fredrik Öqvist har stor erfarenhet av att driva mål i domstol; i såväl tingsrätten som förvaltningsrätten. Advokat Carl Fredrik Öqvist har i brottmål erfarenhet som försvarsadvokat, målsägandebiträde och särskild företrädare.