_MG_6276Advokat Carl Fredrik Öqvist har särskild kunskap om ärenden som gäller underhållsbidrag till barn. Han har erfarenhet av ett stort antal domstolsprocesser angående fastställande av underhållsbidrag.

Underhållsstöd

Den förälder som barnet bor stadigvarande hos kan ansöka hos Försäkringskassan om att få underhållsstöd för sitt barn. Underhållsstöd uppgår till olika belopp beroende på hur gammalt barnet är och för närvarande är det lägsta beloppet 1 673 kr och det högsta beloppet 2 223 kr per månad.

Underhållsbidrag

Det finns en lagstadgad möjlighet att begära underhållsbidrag av den förälder som barnet inte bor stadigvarande med. Sedan några år tillbaka finns det rättsfall som ger stöd för möjligheten att begära underhållsbidrag om barnet bor i lika stor utsträckning hos båda sina föräldrar (så kallat växelvis boende). Underhållsbidrag kan i många fall bestämmas till ett högre belopp än vad som är möjligt att få för barnet i underhållsstöd. Det som avgör vilket belopp som kan vara skäligt att betala i underhållsbidrag är barnets behov samt föräldrarnas ekonomiska ställning. Föräldrarna kan själva komma överens om ett belopp som ska betalas i underhållsbidrag. En förälder som inte kan komma överens med den andre föräldern om underhållsbidrag till barnet kan söka juridisk hjälp för beräkning av skäligt underhållsbidrag. Om det inte är möjligt att träffa en överenskommelse om underhållsbidrag när juridiskt ombud har kopplats in kan en ansökan om stämning ges in till tingsrätten. Om det inte heller i tingsrätten är möjligt att komma överens om ett belopp leder processen där så småningom fram till att tingsrätten prövar vilket behov av underhållsbidrag barnet har och bestämmer i en dom hur mycket den underhållsskyldige föräldern ska betala i underhållsbidrag. När underhållsbidrag inte tidigare har fastställts i avtal eller dom kan det finnas möjlighet att få underhållsbidrag bestämt för de senaste tre åren. Underhållsstöd från Försäkringskassan är inte detsamma som underhållsbidrag och även om en förälder har fått underhållsstöd för sitt barn kan den bidragspliktige föräldern bli skyldig att betala underhållsbidrag till visst belopp för samma period som underhållsstöd har betalats, dock längst tre år tillbaka i tiden. Betalt underhållsstöd får alltid avräknas på det belopp som ska betalas i underhållsbidrag.

Beräkning av underhållsbidrag

Det finns beräkningsmodeller som används för att avgöra hur mycket respektive förälder har förmåga att betala för sitt barn. Om föräldrarna lever med lika goda ekonomiska förhållanden är utgångspunkten att de ska betala lika mycket var för barnet. Barnets grundläggande behov kan beräknas med hjälp av bland annat schablonbelopp för vad barn i olika åldrar kostar. Om den bidragsskyldige föräldern eller båda föräldrarna har mycket god ekonomisk förmåga kan det också bli aktuellt att kräva ett så kallat standardtillägg för barnet, vilket ingår som en del i det underhållsbidrag som bestäms. Standardtillägget ger en försäkran om att barnet kan leva med samma goda standard som den av sina föräldrar som har det bäst ställt. Ett underhållsbidrag som inkluderar standardtillägg kan variera i storlek. En ganska vanlig nivå på underhållsbidrag som inkluderar standardtillägg är ca 3 000 – 5 500 kr per månad för ett barn. Hur stort underhållsbidraget inklusive eventuellt standardtillägg blir beror på barnets ålder och föräldrarnas ekonomiska förmåga. Om boendeföräldern har svag ekonomisk ställning och saknar överskott kan detta innebära att det finns möjlighet att göra anspråk på ett högre underhållsbidrag än vad som hade varit möjligt att kräva om boendeföräldern har ekonomisk förmåga att täcka viss del av barnets behov. Carl Fredrik Öqvist har vunnit processer om underhållsbidrag med inkluderat standardtillägg där ett belopp på närmare 10 000 kr per månad har fastställts. En sådan nivå på underhållsbidraget förutsätter dock att den bidragspliktige föräldern har mycket god ekonomisk ställning.

 

Kontakta advokatbyrån