UNDERHÅLLSBIDRAG & UNDERHÅLLSSTÖD

_MG_6276
Advokat Carl Fredrik Öqvist har särskild kunskap om ärenden som gäller underhållsbidrag och underhållsstöd till barn. Han har erfarenhet av ett stort antal domstolsprocesser om fastställande av underhållsbidrag.

Underhållsstöd

Den förälder som barnet bor hos kan ansöka hos Försäkringskassan om att få underhållsstöd för sitt barn. Underhållsstödet betalas med för närvarande högst 1 573 kr per månad och detta belopp är ofta otillräckligt för att täcka barnets alla behov.

Underhållsbidrag

Det finns en lagstadgad möjlighet att begära underhållsbidrag av den förälder som barnet inte bor stadigvarande hos. Underhållsbidraget kan i många fall bestämmas till ett högre belopp än de 1 573 kr som är möjligt att få i underhållsstöd. Styrande för vilket belopp som kan vara skäligt att betala i underhållsbidrag är barnets behov samt föräldrarnas respektive ekonomiska förmåga att ta del i försörjningsansvaret för barnet. Föräldrarna kan själva komma överens om ett belopp som ska betalas i underhållsbidrag. Om de inte kan komma överens är det möjligt att söka juridisk hjälp för beräkning av skäligt underhållsbidrag. Om det inte är möjligt att träffa en överenskommelse om underhållsbidrag när juridiskt ombud har kopplats in kan en ansökan om stämning ges in till tingsrätten. Om det inte är möjligt att träffa en överenskommelse om underhållsbidrag i tingsrätten leder processen där så småningom fram till att tingsrätten bestämmer i dom hur mycket den underhållsskyldige ska betala i underhållsbidrag. Om underhållsbidrag inte tidigare har fastställts i avtal eller dom kan det finnas möjlighet att få underhållsbidrag retroaktivt för de senaste tre åren.

Beräkning av underhållsbidrag

Det finns beräkningsmodeller som används för att avgöra hur mycket respektive förälder har förmåga att betala för sitt barn. Om föräldrarna lever med lika goda ekonomiska förhållanden är utgångspunkten att de ska betala lika mycket var för barnet. Barnets grundläggande behov kan beräknas med hjälp av bland annat schablonbelopp för vad barn i olika åldrar kostar. Om den bidragsskyldige föräldern eller båda föräldrarna har mycket god ekonomisk förmåga kan det också bli aktuellt att kräva ett så kallat standardtillägg för barnet. Standardtillägget ger en försäkran om att barnet kan leva med samma goda standard som den av sina föräldrar som har det bäst ställt.

Det går att få underhållsbidrag även om den underhållsskyldige föräldern bor utomlands.

 

Kontakta advokatbyrån


Advokat Carl Fredrik Öqvist i Malmö har stor erfarenhet av ett flertal typer av ärenden. Inom familjejuridik eller familjerätt som ärendetypen också kallas behärskar advokat Carl Fredrik Öqvist bl.a. ärenden om barns boende, samboavtal, vårdnadstvister, skilsmässa, umgänge, umgängessabotage, bodelning, äktenskap, äktenskapsförord, umgängesrätt och underhållsbidrag.Advokat Carl Fredrik Öqvist har stor erfarenhet av att driva mål i domstol; i såväl tingsrätten som förvaltningsrätten.