Advokat Carl Fredrik Öqvist

Familjerätt är ett brett juridiskt område som behandlar allt som rör familjens rättsställning och olika familjemedlemmars rättigheter och skyldigheter. De delar av familjerätten där man ser flest tvister berör diverse föräldrafrågor, t.ex. frågor om barns boende, umgänge mellan barn och förälder och vårdnaden om barnet. De juridiska problem som kan uppstå inom familjerätten aktualiseras ofta vid en separation då föräldrarna måste komma överens om hur barnen ska vara boende och hur barnen ska ha umgänge med sina föräldrar. Det är även vanligt att ett flertal ekonomiska frågor måste lösas vid en separation, t.ex. hur mycket underhållsbidrag den förälder som barnet inte bor stadigvarande hos ska betala för barnet. Underhållsbidrag kan också bli aktuellt att betala till den förälder som lever med sämre ekonomiska villkor än den andra föräldern under betänketiden i samband med en ansökan om äktenskapsskillnad. Detta kallas för underhållsbidrag till make/maka under betänketid. Alldeles oavsett om det finns barn i förhållandet eller inte kan det bli aktuellt att bestämma hur de tillgångar som två personer som har bott tillsammans i en samborelation eller i äktenskap ska fördelas efter separationen. Detta kallas för bodelning.

Advokaten Carl Fredrik Öqvist kan hjälpa dig i olika familjerättsliga frågor. Du hamnar i centrum och Dina intressen bevakas genom hela processen. Ett familjerättsligt ärende inleds genom att kontakt tas med motparten, vanligtvis i brev. I brevet ges en förklaring till varför motparten har kontaktats och vad saken gäller. Motpartens inställning till de krav som framställs i brevet har betydelse för möjligheten att lösa ärendet/tvisten på frivillig väg. Om det visar sig omöjligt att lösa ärendet genom en överenskommelse kan det bli nödvändigt att ansöka om stämning i tingsrätten för att på så vis försöka uppnå önskat resultat i ärendet.

Det finns flera fördelar med att undvika en process i tingsrätten. En domstolsprocess tar tid i anspråk och innebär dessutom ökade kostnader för den som biträds av en jurist eller advokat. Advokaten Carl Fredrik Öqvist hjälper dig att utreda möjligheten att träffa en överenskommelse i ärendet.

De delar av familjerätten som advokaten Carl Fredrik Öqvist arbetar med är primärt:

 

Kontakta advokatbyrån


Advokat Carl Fredrik Öqvist i Malmö har stor erfarenhet av ett flertal typer av ärenden. Inom familjejuridik eller familjerätt som ärendetypen också kallas behärskar advokat Carl Fredrik Öqvist bl.a. ärenden om barns boende, samboavtal, vårdnadstvister, skilsmässa, umgänge, umgängessabotage, bodelning, äktenskap, äktenskapsförord, umgängesrätt och underhållsbidrag.Advokat Carl Fredrik Öqvist har stor erfarenhet av att driva mål i domstol; i såväl tingsrätten som förvaltningsrätten.