vårdnad, boende och umgängeVårdnad

Den som har vårdnaden om ett barn har ansvar för barnets personliga och juridiska förhållanden. Därmed har vårdnadshavaren rätt och skyldighet att bestämma i olika frågor som rör barnet, exempelvis var barnet skall vara folkbokfört, om pass skall utfärdas etc. Vårdnadshavaren måste dock ta hänsyn till den andra förälderns och barnets synpunkter och önskemål. Vårdnaden kan vara gemensam för båda föräldrarna eller ensam för en av föräldrarna. Huvudregeln är att båda föräldrarna skall ha gemensam vårdnad om barnet. Denna huvudregel kan frångås i vissa speciella fall.

Boende

Har en förälder ensam vårdnad är huvudregeln att barnet skall vara boende hos den föräldern. När föräldrar, som inte bor tillsammans, har gemensam vårdnad om ett barn och inte kan komma överens om var barnet skall vara boende, kan en domstol besluta om hos vem av föräldrarna barnet ska bo. Tingsrätten måste då ta hänsyn till vad som kan anses vara till barnets bästa. Föräldrarna kan också på frivillig väg avtala om vem barnet ska bo hos. Ett sådant avtal gäller om det är skriftligt och har godkänts av socialnämnden.

Umgänge

Ett barn har rätt till umgänge med en förälder som det inte bor tillsammans med. Umgänget kan ske genom att barnet och föräldern träffar varandra eller att de har annan kontakt. Även vad gäller umgänge mellan barn och förälder måste hänsyn tas till vad som kan anses vara till barnets bästa.

 

Kontakta advokatbyrån