ADVOKAT CARL FREDRIK ÖQVIST

Advokat Carl Fredrik ÖqvistAdvokaten Carl Fredrik Öqvist har huvudsaklig arbetsinriktning på brottmål, familjerätt, ärenden om LVU, LVM och LPT samt trafikskadeärenden (personskadereglering). Inom området familjerätt arbetar Carl Fredrik Öqvist särskilt mycket med frågor som gäller fastställande av underhållsbidrag till barn.

Carl Fredrik Öqvist har fem års erfarenhet av arbete vid tingsrätt. Under sin tid vid tingsrätterna i Malmö och Kristianstad har han i stor utsträckning suttit som protokollförare på förhandlingar i tvistemål och brottmål. Han har också i viss omfattning skrivit förslag till domar och beslut som han därefter har presenterat för den domare vid tingsrätten som har varit ansvarig för målets handläggning och avgörande. Carl Fredrik Öqvist har i tingsrätten arbetat med mål som gäller bland annat underhållsbidrag, vårdnad, umgänge och barns boende. Han har dessutom suttit som protokollförare på många brottmålsförhandlingar.

Carl Fredrik Öqvist har genom sin erfarenhet från tingsrätten tidigt blivit insatt i flera av de rättsområden som han idag arbetar med. Advokaten ser vanligtvis handläggningen i ett ärende från sitt perspektiv och utifrån vad som händer på advokatkontoret. Carl Fredrik Öqvist har god inblick i hur tingsrätten normalt sett arbetar med olika handläggningsmoment; hur tingsrätten gör när ett yttrande kommer in från en part i ett mål, hur tingsrätten hanterar en ansökan om stämning, hur tingsrätten hanterar ett interimistiskt yrkande i ett mål om underhållsbidrag, vårdnad, boende eller umgänge och så vidare. Carl Fredrik Öqvist tror att det kan vara till klientens fördel att han har flera års erfarenhet av tingsrättsanställning före sin bana på advokatbyrå och att han har god uppfattning om hur tingsrätten hanterar olika handläggningsmoment.

Advokat Carl Fredrik Öqvist, född 1978, har följande erfarenhet:

2004 Jur kand-examen vid Lunds universitet
2004 – 2005 Anställning vid Kristianstads tingsrätt
2006 – 2009 Anställning vid Malmö tingsrätt
2009 – 2014 Anställning på Lagerlöfs Advokatbyrå AB
2015 – Ägare och innehavare av Advokatbyrån Carl Fredrik Öqvist AB

 

Kontakta advokatbyrån


Advokat Carl Fredrik Öqvist i Malmö har stor erfarenhet av ett flertal typer av ärenden. Inom familjejuridik eller familjerätt som ärendetypen också kallas behärskar advokat Carl Fredrik Öqvist bl.a. ärenden om barns boende, samboavtal, vårdnadstvister, skilsmässa, umgänge, umgängessabotage, bodelning, äktenskap, äktenskapsförord, umgängesrätt, personskadereglering och underhållsbidrag.Advokat Carl Fredrik Öqvist har stor erfarenhet av att driva mål i domstol; i såväl tingsrätten som förvaltningsrätten. Advokat Carl Fredrik Öqvist har i brottmål erfarenhet som försvarsadvokat, målsägandebiträde och särskild företrädare.

Advokat Carl Fredrik Öqvist arbetar i stor utsträckning som bl.a. offentlig försvarare i brottmål i tingsrätten, men han åtar sig också uppdrag som ombud i t.ex. vårdnadsärenden, ärenden om fastställande av underhållsbidrag till barn, ärenden om tvångsomhändertagande enligt LVU, LVM och LPT samt ärenden om ersättning vid personskada (särskilt trafikskador). Advokat Carl Fredrik Öqvist har också god kunskap om vilka möjligheter som finns att beviljas rättsskydd och rättshjälp.