PERSONSKADEREGLERING

Advokat Carl Fredrik ÖqvistVem kan få ersättning för personskador?

Förare, passagerare, fotgängare och cyklister eller annan som på något sätt råkat ut för personskada till följd av trafik omfattas av reglerna. Som personskada räknas både fysiska och psykiska skador. Rätten till ersättning gäller oavsett om skadan uppkommit på grund av Dig själv eller annan.

Vad jag kan göra för dig inom personskadereglering?

Att driva sitt ärende på egen hand, i synnerhet om man har drabbats av komplicerade och omfattande skador, kräver mycket energi och engagemang. Som ombud för Dig sköter jag samtliga kontakter med försäkringsbolaget. Jag ser till att relevanta handlingar kommer försäkringsbolaget till handa, framställer yrkande om ersättning för Din räkning och argumenterar för Din sak. Som Ditt ombud ser jag till att Din rätt tillvaratas på bästa sätt. Detta innebär att Du kan fokusera på läknings- och rehabiliteringsprocessen för att komma tillbaka till Din vardag så som den var före olyckan.

Hur skaffar Du ett juridiskt ombud för personskador?

Att skaffa ett juridiskt ombud är mycket enkelt. Ärendet inleds med ett personligt möte på mitt kontor i centrala Malmö. Under mötet kommer jag att sätta mig in i Ditt ärende och informera om den kommande handläggningen. Jag skickar därefter en av Dig signerad fullmakt till försäkringsbolaget tillsammans med en begäran om ombudsinträde. Blir begäran beviljad av försäkringsbolaget, vilket som regel är fallet, börjar jag omgående arbeta med Ditt ärende.

Vem står för ombudskostnaderna?

Försäkringsbolagen står i många fall kostnaden för att Du får hjälp av ett juridiskt ombud i ärendet. Ombudet är dock alltid oberoende i förhållande till försäkringsbolaget. Arvode för nedlagt arbete utbetalas direkt från försäkringsbolaget till det juridiska ombudet. Du behöver därför aldrig bekymra Dig över kostnaderna. Ett inledande möte kostar Dig aldrig något. Detta gäller även om försäkringsbolaget av någon anledning inte skulle vilja bevilja Dig ett juridiskt ombud i ärendet.

 

Kontakta advokatbyrån


Advokat Carl Fredrik Öqvist åtar ärenden om ersättning vid personskada (särskilt trafikskador). Advokat Carl Fredrik Öqvist har också god kunskap om vilka möjligheter som finns att beviljas rättsskydd och rättshjälp.Advokat Carl Fredrik Öqvist har stor erfarenhet av att driva mål i domstol; i såväl tingsrätten som förvaltningsrätten. Advokat Carl Fredrik Öqvist har i brottmål erfarenhet som försvarsadvokat, målsägandebiträde och särskild företrädare.